เอกสารงานวิจัย

 

- รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL :Research-Based Learning) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง "กฎของเมนเดล" โดยใช้กระบวนการสอนแบบใช้การวิจัยเป็นฐาน (RBL : Research-Based Learning) โดย นางจิรพร สุธรรมแปง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

- รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชวิจัยเป็นฐาน (RBL :Research-Based Learning) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่อง การวางแผนการทดลองในรายวิชาสถิติการวางแผนการทดลองทางการเกษตร สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี โดย นางสาวนวรัตน์ เพ็ชรปานกัน  ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

- รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL :Research-Based Learning) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดทำโครงงานด้วยเครื่องมือ PDCA และเปรียบเทียบอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาหมอในกระชังบก ในรายวิชาโครงงาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี โดย นางสาวปาณิสรา สุขเสริม ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

- รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL :Research-Based Learning) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโครงงาน การเลี้ยงปลาหมอแปลงเพศในกระชังบกโดยใช้สูตรอาหารต่างกัน และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/8 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โดย นางสาวระวี งามยิ่ง ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

- รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL :Research-Based Learning) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการเพาะเลี้ยงกุ้ง หน่วยที่ 4 การเลี้ยงกุ้ง ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน สำหรับนักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  นายสมบูรณ์ มัจฉา  ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

- รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL: Research-Based Learning) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด โดยใช้การเรียนการสอนแบบ RBL ตามหลักการ STEM ในรายวิชาการผลิตไก่ไข่ สำหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี โดย นางสมพร เกตุผาสุข ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

- รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชวิจัยเป็นฐาน (RBL :Research-Based Learning) ปิงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่อง พัฒนาทักษะการเขียนรายงานโครงงานโดยใช้กิจกรรมเทคนิคจิ๊กซอว์แบบปรับปรุง สำหรับผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี โดยนายสมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

- รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้โดย.ใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL :Research-Based Learning) ปิงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่องการพัฒนาทักษะการจัดทำโครงการด้วยเครื่องมือ PDCA  เรื่องการอนุบาลลูกปลานิลจิตรดาด้วยจุลินทรีย์อีเอ็มผสมกับ จุลินทรีย์ลักกี้อีพลัสในอัตราส่วนที่เหมาะสม ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 โดยนางสาวสุพรรณี สีทา ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

- รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL :Research-Based Learning) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดทำโครงงานด้วยเครื่องมือ PDCA และ เปรียบเทียบอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศพันธุ์จิตรลดาในกระชังบก ในรายวิชาโครงงาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี โดย นายวศิณ ดอกตาลยงค์ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 09 มีนาคม 2023 เวลา 16:11 น. )