ข้อเสนองานวิจัย

แบบคุณลักษณะผลงานที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- ชื่อผลงาน ชุดอุปกรณ์ควบคุมสภาพแวดล้อมการผลิตกล้าในโรงเรือนกล้าอินทรีย์หมุนเวียนอัจฉริยะ

- ชื่อผลงาน ชุดอุปกรณ์ตู้ฟักไข่อัจฉริยะ

- ชื่อผลงาน ชุดอุปกรณ์ระบบให้น้ำไร่อ้อยคั้นน้ำอินทรีย์หมุนเวียนอัจฉริยะ

 

ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ชื่อโครงการ เครื่องคนคลอเรลลา (น้ำเขียว) ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในการเพาะเลี้ยงไรแดง

- ชื่อโครงการ ชุดอุปกรณ์ตู้ฟักไข่อัจฉริยะ (Smart egg incubator kit)

- ชื่อโครงการ ชุดอุปกรณ์ควบคุมสภาพแวดล้อมการผลิตกล้าในโรงเรือนกล้าอินทรีย์หมุนเวียนอัจฉริยะ

- ชื่อโครงการ อุปกรณ์ควบคุมระบบให้น้ำแปลงนาข้าวลดก๊าซเรือนกระจกอัจฉริยะ

- ชื่อโครงการ ชุดอุปกรณ์ระบบให้น้ำไร่อ้อยอินทรีย์คั้นน้ำหมุนเวียนอัจฉริยะ

- ชื่อโครงการ ชุดอุปกรณ์เครื่องให้อาหารผงแปลงเพศปลานิล (แบบอัตโนมัติ)

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 09 มีนาคม 2023 เวลา 16:33 น. )