ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานวิจัย

- ขอเปิดการรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

- ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในงานประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 17

- ขอเชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2023

- ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติประจำปีการศึกษา 2565

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 09 มีนาคม 2023 เวลา 16:37 น. )