เอกสารดาวน์โหลดของ อกท.หน่วยสุพรรณบุรี

 

ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ

1. แบบขอแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ_อกท.สพ.

2. แบบใบสมัครเลื่อนระดับสมาชิก_อกท.สพ.

3. แบบฟอร์มส่งแบบใบสมัครเลื่อนระดับสมาชิก

4. แบบใบสมัครสมาชิกชมรมวิชาชีพ_อกท.สพ.

5. แบบใบสมัครสมาชิกดีเด่น_อกท.สพ.

6. แบบฟอร์มขอจัดตั้งชมรมวิชาชีพ_อกท.สพ.

7. แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานสมาชิก_อกท.สพ.

8. สมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วย

9. สมุดบันทึกโครงการเกษตรหรือโครงการวิชาชีพ

10. ระเบียบวิธีปฏิบัติว่าด้วยเรื่องการเลื่อนระดับสมาชิก พ.ศ. 2548


แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2022 เวลา 12:46 น. )