ครูแผนกวิชาเกษตรศาสตร์

 

 

นางจันทร์เพ็ญ  อินทอง

หัวหน้าแผนกวิชาเกษตรศาสตร์

 

ครูประจำแผนกวิชา

 


นางสาวศศิรภัทร์  เกาะแก้ว

 

นางรักชนก  กิมสงวน

 

นายสมบูรณ์  มัจฉา


นางสาวนวรัตน์  เพ็ชรปานกัน

 

นายวศิณ  ดอกตาลยงค์

 


นางสาวปณิสรา  สุขเสริม

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤศจิกายน 2023 เวลา 14:00 น. )