ข่าวประกวดราคา

 

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการผสมเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดคลิก

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการผสมเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ “ระบบเครือข่ายบริหารจัดการศึกษาเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย จำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ “ระบบโครงสร้างพื้นฐาน Local Information Networking System ในสถานศึกษา จำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อ “ระบบเครือข่ายบริหารจัดการศึกษาเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย จำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศ

- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

- คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อ “ชุดครุภัณฑ์ระบบโครงสร้างพื้นฐาน Local Information networking System  ในสถานศึกษา” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์