งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.. 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.. 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2564

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.. 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 หน้าปก เนื้อหา ภาคผนวก

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม(พ.ศ.2555-2558) ด้านการอาชีวศึกษา

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2023 เวลา 09:30 น. )