ข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสุพรรณบุรี

1.2 ข้อมูลเกียรติประวัติของสถานศึกษา

 

2. ข้อมูลบุคลากร

2.1 ข้อมูลผู้บริหาร

2.2 ข้อมูลข้าราชการครูและข้าราชการพลเรือน

2.3 ข้อมูลพนักงานราชการ (ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการสอน)

2.4 ข้อมูลครูพิเศษสอน (ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการสอน)

2.5 ข้อมูลลูกจ้างประจำ

2.6 ตารางสรุปแสดงข้อมูลบุคลากร

2.7 ตารางสรุปจำนวนบุคลากรวิแยกตามแผนกวิชา

 

3. ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

3.1 จำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งระบบ

3.2 ตาราง   แสดงสถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2522-2556

3.3 ข้อมูลเงินทุนการศึกษาและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

3.4 สถาบันที่ให้โควต้า  ปีการศึกษา  2556

 

4. ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

 

5. ข้อมูลงบประมาณ

 

6. ข้อมูลเศรษฐกิจ

 

7. ข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

7.1 ข้อมูลอาคารสถานที่

7.2 ข้อมูลครุภัณฑ์

 

8. ข้อมูลสถานประกอบการ

8.1 ข้อมูลสถานประกอบการ

8.2 ข้อมูลกำลังแรงงาน

8.3 ข้อมูลการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 21 กรกฏาคม 2014 เวลา 22:36 น. )