นางอัญชลี  จิวะวิโรจน์

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

 

ครูประจำแผนกวิชา

นางวัชรี  นาเจริญ                      นายวสันต์  แดง                  นายจิรศักดิ์  ดวงจรัส

นายณัฐดนัย  คงแย้ม นางสาวณัฐวดี  ทองรักษ์         นายเริงนิมิตร  พุ่มแก้ว


นางอัมพาพันธ์  วงศ์หาจักร นางสาววนัชพร สุบิน              นายรณยุทธ์  ทำมา

 

 

 


  

 

 

 

 


แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤศจิกายน 2023 เวลา 14:03 น. )