ฝ่ายบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรแยกตามแผนกวิชา

1. แผนกวิชาสัตวศาสตร์

2. แผนกวิชาพืชศาสตร์

3. แผนกวิชาประมง

4. แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

5. แผนกวิชาช่างกลเกษตร

6. แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

7. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

8. ข้าราชการ กพ.

- คำสั่งมอบหมายงานบุคลากร ปี 2562

แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2020 เวลา 16:05 น. )