ฝ่ายบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรแยกตามแผนกวิชา

1. แผนกวิชาสัตวศาสตร์

2. แผนกวิชาพืชศาสตร์

3. แผนกวิชาประมง

4. แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

5. แผนกวิชาช่างกลเกษตร

6. แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

7. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

8. แผนกวิชาเกษตรศาสตร์

แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2021 เวลา 08:32 น. )