ฝ่ายบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรแยกตามแผนกวิชา

1. แผนกวิชาสัตวศาสตร์

2. แผนกวิชาพืชศาสตร์

3. แผนกวิชาประมง

4. แผนกวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

5. แผนกวิชาช่างกลเกษตร

6. แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

7. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

8. แผนกวิชาเกษตรศาสตร์

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤศจิกายน 2023 เวลา 13:43 น. )