นายธัญวัฒน์  ทองสุก

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นางจันทร์เพ็ญ  อินทอง

ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


นางสมพร เกตุผาสุข

ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

นางจิรพร  สุธรรมแปง

ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 09 มีนาคม 2024 เวลา 08:42 น. )