โครงสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

         - ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
         - ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาช่างกลเกษตร

        - ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
        - ตัวอย่างแผนการลงทะเบียนเรียน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป


แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2012 เวลา 15:06 น. )